درد جلوی زانو می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. پارگی ربات، ضربه خوردن ها، آرتروزها و ...... در این فیلم در مورد دردهایی صحبت می شود که ناشی از آرتروز و سایش هستند که در واقع سندروم سایش کشکک به استخوان پشتی است.

در این ویدئوی آموزشی با دلایل بروز این مشکل و راه حل های کاهش درد آن آشنا می شوید.