آفتابی شو بستری آنلاین برای ارائه محتوای سلامت در حوزه توانبخشی و ورزش درمانی میباشد. اهداف آفتابی شو عبارتست از:

 • بالا رفتن سطح معلومات سلامت مرتبط با ورزش و درمان بیماری ها توسط کاربر
 •  مشاهده محتویات به صورت تصویری که خاصیت درک و تفهیم بیش تری نسبت به محتوای نوشتاری برای کاربر دارد.
 • دریافت اطلاعات مهم تخصصی با پرداخت حداقل هزینه یا رایگان توسط کاربر.
 • پیشگیری از آسیب و کم کردن مراجعات مستقیم به متخصصین.
 • امکان مطرح کردن پرسش ها و رفع ابهامات کاربر در حوزه سلامت و توانبخشی.
 • پیشگیری از آسیب های مرتبط شغلی و ورزشی که عموما مربوط به مفاصل، عضلات و ... می باشد.
 • آشنایی با تهیه لوازم ورزشی و توانبخشی سالم.
 • انگیزه بخشی به بیماران، ورزشکاران و ...
 • آشنایی با مخاطرات ورزش ها و حرکات اشتباه.
 • کمک به کاربر که در هر مکان و زمانی قابلیت دسترسی به محتویات آفتابی شو داشته باشد.
 • کمک به اشاعه فرهنگ اتکا به متخصصین داخلی و عدم مراجعه به فضاهای مجازی غیرقابل اعتماد بیگانه.